เนื้อหา

วิธีปฏิบัติ

รายละเอียด

วิธีปฏิบัติ

 1. WI-IMT-001-เรื่อง การบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
 2. WI-IMT-002-เรื่อง การจัดการกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 3. WI-IMT-003-เรื่อง การจัดการระบบเครือข่าย
 4. WI-IMT-004-เรื่อง สำหรับการจัดการการลาออกหรือย้ายหน่วยงานของเจ้าหน้าที่
 5. WI-IMT-005-เรื่อง การใช้งานห้องเครื่อง Server
 6. WI-IMT-006-เรื่อง การจัดการทรัพยากรของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 7. WI-IMT-007-เรื่อง การจัดการไวรัส
 8. WI-IMT-008-เรื่อง การสำรองข้อมูล
 9. WI-IMT-009-เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดฯ ปี 2550
 10. WI-IMT-010-เรื่อง การลงทะเบียนและควบคุมการเข้าถึงระบบ
 11. WI-IMT-011-เรื่อง การพัฒนาระบบงาน
 12. WI-IMT-012-เรื่อง การใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
 13. WI-IMT-013-เรื่อง การป้องกันไวรัส
 14. WI-IMT-014-เรื่อง การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทางปัญญา
 15. WI-IMT-015-เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ต
 16. WI-IMT-016-เรื่อง การใช้งานอีเมล์
 17. WI-IMT-017-เรื่อง การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
 18. WI-IMT-018-เรื่อง การตั้งรหัสผ่าน กำหนดและป้องกันรหัสผ่าน
 19. WI-IMT-019-เรื่อง การนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ
 20. WI-IMT-020-เรื่อง การปฏิบัติกรณีไฟฟ้าดับ
 21. WI-IMT-021-เรื่อง การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง
 22. WI-IMT-022-เรื่อง การปฏิบัติกรณีเครื่อง Server /Database มีปัญหา
 23. WI-IMT-023-เรื่อง การปฏิบัตฺิกรณีเกิดอัคคีภัย
 24. WI-IMT-024-เรื่อง การรักษาความลับของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย
 25. WI-IMT-025-เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 26. WI-IMT-026-เรื่อง การรักษาความปลอดภัย /ป้องกันการสูญหายที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic file
 27. WI-IMT-027-เรื่อง การ Backup ข้อมูลเวชระเบียนที่จัดเก็บในรูปแบบ Electronic files 
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์