เนื้อหา

ระเบียบปฏิบัติ

รายละเอียด

ระเบียบปฏิบัติ

  1. SP-IMT-001-ระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
  2. SP-IMT-002-ระเบียบปฏิบัติเมื่อระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้
  3. SP-IMT-003-ระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาบุคลากรที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
  4. SP-IMT-004-ระเบียบปฏิบัติการประเมินและการปรับปรุงเวชระเบียน
  5. SP-IMT-005-ระเบียบปฏิบัติการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
  6. SP-IMT-006-ระเบียบปฏิบัติการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
  7. SP-IMT-007-ระเบียบปฏิบัติการบันทึกและการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์