เนื้อหา

มาตรฐาน ICT Stand skill

รายละเอียด

มาตรฐาน ICT Stand skill สำหรับบุคลากร กรรมการสารสนเทศกำหนดการพัฒนาทักษะ 3 ด้านดังนี้

  1. ทักษะไอซีทีที่จำเป็นต้องใช้ในสถานที่ทำงาน (Core Workplace ICT Skills) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะทักษะทางด้านการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลและโปรแกรม การนำเสนองาน ทั้งนี้เพราะเป็นทักษะที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานโดยตรงในการทำงานประจำวัน 
  2. ทักษะไอซีทีด้านข้อมูลข่าวสาร (ICT Information Skills) ซึ่งจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการทำงานของภาครัฐ ในอนาคตจะมีผลผลักดันให้ข้าราชการใช้ไอซีทีในการทำงานมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ใช้เอกสารน้อยลง เช่น การส่งใบลางานผ่านอีเมล์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นการรองรับความต้องการ ที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์สื่อสารกันภายในหน่วยงานมากขึ้น 
  3. ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (BASIC ICT Skills) โดยเฉพาะทักษะการแก้ปัญหา การดูแลรักษาและการรักษาความปลอดภัย

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์