เนื้อหา

Service Profile

รายละเอียด

Service Profile

คณะกรรมการสารสนเทศ (IM)

โรงพยาบาลฟากท่ามีระบบบริหารจัดการข้อมูล/สารสนเทศ และได้นำระบบบริการผู้ป่วยโดยใช้ฐานข้อมูลในปี 2545 โดยเริ่มต้นด้วยโปรแกรม Stat ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2550 ได้นำระบบโปรแกรม Himpro มาใช้ในการบริการโดยเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปี 2554 ได้นำระบบโปรแกรม HOSxP มาใช้ในการให้บริการโดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกจุดบริการ และเริ่มใช้งานระบบสารบรรณ electronic  รวมถึงมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกด้วยระบบอินเตอร์เนตความเร็วสูง ADSL และ Leased line

.หน้าที่ โครงสร้าง และเป้าหมาย

หน้าที่

1. กำหนดนโยบาย มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

2. วางแผนการพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการใช้ สารสนเทศขององค์กร

3.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกระจายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาโอกาสพัฒนา

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทีมและหน่วยงานเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ

5.ประเมินผลระบบสารสนเทศ การนำข้อมูลไปใช้และวางแผนปรับปรุงระบบ กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วย

6. สุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนและกำหนดมาตรการเพื่อปรับปรุง

7. สำรวจ ติดตาม ควบคุมกำกับและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ

8. ดูแล ควบคุมกำกับและติดตามการจัดเก็บข้อมูล การเผยแพร่ การรักษาความปลอดภัยความลับของผู้ป่วยและการสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กร

9.รวบรวมและจัดสรุปผลงานประจำปี

 

 

 

โครงสร้าง

 1. นายจรัส   สีกา               ..........           ฝ่ายแผนงานและประเมินผล
 2. ทพ.ญ.ณัฐธิดา  นิจสาธร...........              ฝ่ายทันตสาธารณสุข
 3. นายกฤษ.. sหัสคอนบุรี                           งานเวชระเบียน
 4. นายณฤทธิ์  รอดทุกข์...................          ศูนย์คอมพิวเตอร์
 5. นายภูมินทร์  มาทำมา      .............         ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว
 6. นางสาวธมลวรรณ  บุญรักษา....                งานชันสูตร
 7. นางสาวสาธิยา  ไทปัจจุบัน...........            งานเภสัชกรรม
 8. นางสาวพัชราภรณ์  ขำฉา............           ฝ่ายเวชกรรมฟื้นฟู
 9. นางสุภาณี  โสทัน           .................   งานผู้ป่วยนอก
 10. นางสาววาสินี  ปัญญาสงค์..........            งานผู้ป่วยใน
 11. นางสาวกนิษฐา  คำภู่                            ศูนย์คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย

1. ด้านการวางแผนและออกแบบระบบ

1. การวางแผนการใช้สารสนเทศในการดูแลรักษาผู้ป่วย การพัฒนาคุณภาพ การบริหาร หรือการศึกษา หรือการวิจัย

o   การออกแบบระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน

o   การออกแบบระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

o   บุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศ

o   การจัดทำและทบทวนแผนบริหารระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย

   •    มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   •    มาตรฐานด้านเวชระเบียน
   •    มาตรฐานด้านไอทีของบุคลากร
   •    แนวทางปฏิบัติ
   •    ระเบียบปฏิบัติ

 2. ด้านการดำเนินงานระบบสารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร การดูแลผู้ป่วย และการพัฒนาคุณภาพ

11.การเชื่อมโยงข้อมูล/สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพของการกระจายข้อมูล/สารสนเทศ หรือ เพื่อลดความขัดแย้งกันของข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหลายฐานข้อมูล

12. การสังเคราะห์ แปลผลข้อมูล/สารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการบริหาร การดูแลผู้ป่วยการพัฒนาคุณภาพ และการรายงานต่อส่วนราชการ

13.การกระจายข้อมูลและสารสนเทศที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้อย่างถูกต้อง ทันเวลา โดยมีรูป แบบและวิธีการที่เป็นมาตรฐานและง่ายต่อการใช้

14. การสนับสนุนทางเทคนิค โดยให้คำปรึกษา และ/หรือให้ความรู้/ฝึกอบรม แก่ผู้ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสม

3. ด้านการบริการเวชระเบียน การจัดระบบบริการเวชระเบียน เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้ป่วยและผู้ให้บริการ

 1. ระบบดัชนีและระบบการจัดเก็บซึ่งเอื้อต่อการค้นหาเวชระเบียนได้อย่างรวดเร็ว ทัน ความต้องการของผู้ใช้
 2. บริการค้นหาเวชระเบียนตลอด 24 ชั่วโมง
 3. เวชระเบียนผู้ป่วยในทุกฉบับได้รับการบันทึกรหัสและทำดัชนีภายในเวลาที่กำหนดไว้
 4. ระบบบันทึกเพื่อให้สามารถสืบหาเวชระเบียนที่ถูกยืมออกไปจากหน่วยงานได้

4. ด้านมาตรฐานการบันทึกเวชเวชระเบียน การจัดทำเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยทุกรายเพื่อให้เกิดการ สื่อสารที่ดีระหว่างทีมงานผู้ให้บริการ เกิดความต่อเนื่องในการดูแลรักษา และประเมินคุณภาพการ ดูแลรักษาได้

1.การจัดทำเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาล โดยมีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

  • ทราบว่าผู้ป่วยเป็นใคร
  • ทราบเหตุผลของการรับไว้นอนในโรงพยาบาล
  • มีข้อมูลสนับสนุนการวินิจฉัยโรค
  • ประเมินความเหมาะสมของการดูแลรักษาผู้ป่วย
  • ทราบผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย
  • เอื้ออำนวยต่อการดูแลอย่างต่อเนื่องของผู้ให้บริการ
  • ให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้อง
  • นโยบายและวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการบันทึกและการเก็บรายงานผลในเวชระเบียน

.ขอบเขตหน้าที่ ศักยภาพ ข้อจำกัด

ขอบเขตหน้าที่

1.วางแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนา และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลฟากท่าทั้งทางด้านHardware Software People wareเพื่อให้มีทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

3. วางแผนการพัฒนาทักษะด้านไอทีของบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งผู้บริหารจัดการ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้อุปกรณ์สารสนเทศ

4.วางแผนรองรับภัยพิบัติระบบสารสนเทศล่ม แนวทางการแก้ไขปัญหา

5.กำหนดนโยบายการบริหารเวชระเบียน พัฒนาคุณภาพ ประเมิน ทบทวน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

การรักษาความปลอดภัย ความลับ และการสำรองข้อมูล

บริการข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซด์ของโรงพยาบาล

ศักยภาพ

โรงพยาบาลฟากท่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีการสนับสนุนระบบไอทีอย่างเพียงพอ เชื่อมโยงระบบข้อมูลโดยระบบเครือข่าย และเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกโดยใช้ Internet ความเร็วสูง ADSL,Leased line มีกรรมการสารสนเทศ ,ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานสารสนเทศโดยตรง มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม และมีช่างเทคนิคประจำสามารถดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย

ข้อจำกัด

เนื่องจากอำเภอฟากท่า มีพื้นที่ที่เป็นภูเขาส่วนใหญ่ ทำให้การใช้งานระบบ Internet มีข้อจำกัดในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

. ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญ

ผู้รับผลงาน

ความต้องการ

ผู้อำนวยการ

- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหาร การจัดบริการ

- ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรรมการทีมประสาน

QMT
ข้อมูลข่าวสาร สถิติ ตัวชี้วัดที่สำคัญของโรงพยาบาล
- ระบบการจัดการเอกสาร electronic
PCT
- สถิติข้อมูลที่สำคัญ รายงาน ข้อมูลตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ
- มีระบบการรักษาความลับของผู้มารับบริการ
- การจัดระบบไอทีเพื่อให้บริการกลุ่มโรคเรื้อรัง เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง ที่ รพ.สต.
- ระบบข้อมูลการเยี่ยมบ้าน
CT
- รพ.สต.มีการใช้โปรแกรม jhcis  ครบทุกแห่ง
- สรุปผลการใช้ยาของ รพ.สต.เพื่อบริหารจัดการเรื่องการเบิกจ่ายยา
RM
- โปรแกรมเก็บข้อมูลและประมวลผลรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง
AIT
- รายงานข้อมูลการเงินเพื่อจัดทำระบบบัญชี
- ระบบงานพัสดุ และรายงาน
- ระบบงานซ่อมบำรุง และรายงาน
- โปรแกรมพิมพ์เช็ค
HRD
- โปรแกรมบริหารงานบุคลากร การฝึกอบรม การลา


ผู้รับผลงาน

ความต้องการ

หน่วยงานต่างๆ ใน รพ.

- ข้อมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัย รวดเร็ว ถูกต้อง
- คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระบบ LAN โปรแกรม HOSxP ที่มีประสิทธิภาพตลอด 24 ชม.
- บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสารสนเทศ
- มีระบบป้องกันการระบุตัวผู้ป่วยผิดคน การเตือนการแพ้ยา หรือระบบข้อความเตือนอื่นๆเพื่อสื่อสารในการให้บริการ
- ข้อมูลรายงานต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
- ข้อมูลการรักษาพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน
- มีการปรับปรุงสิทธิผู้มารับบริการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- ข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายผู้รับบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน

ผู้มารับบริการและญาติ

- ข้อมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์ จัดเก็บได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นความลับ
- มีระบบบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

สสจ.อุตรดิตถ์

- การจัดส่งรายงานครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

บุคคลภายนอก

- มีเวปไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
- มีช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลและตอบข้อสงสัย หรือนัดหมายกับแพทย์

สปสช./กระทรวง

- มีการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

1. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันเวลาและตอบสนองต่อการนำไปใช้งาน

2. มีการรักษาความลับอย่างเหมาะสม

3. มีระบบคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการสำรองข้อมูล และมีแผนรองรับในการแก้ไขปัญหาป้องกันระบบล่ม

. ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ 

ความท้าทาย

1.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อนำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

3.ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยมีความสมบูรณ์

4.พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ความเสี่ยงที่สำคัญ

จากการวิเคราะห์และตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาลฟากท่าพบว่า ความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้

1. เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงาน(Human error) เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้ง ด้าน Hardware และ software อันอาจทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเสียหายใช้งานไม่ได้หรือหยุดการทำงาน ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเบื้องต้น จึงได้ประชุมชี้แจงและจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้าน Hardware และ Software เบื้องต้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านความผิดพลาดที่เกิดจากบุคลากรให้น้อยที่สุด

2.ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus)สร้างความเสียหายให้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ถึงขั้นใช้งานไม่ได้ มีการดำเนินการดังนี้

3.ระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือความเสียหายจากเพลิงไหม้โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS)เพื่อควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับระบบเครื่องแม่ข่าย(server) กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะสามารถให้บริการได้ในระยะเวลาที่สามารถจัดเก็บและสำรองข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย ส่วนการป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากเพลิงมีระบบควบคุม ป้องกันเพลิงไหม้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีเครื่องดับเพลิงติดตั้งตามจุดต่างๆในอาคารและทำป้ายบอกจุดติดตั้งเพื่อดับเพลิง

4.โจรกรรมการขโมยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ได้กำหนดห้ามผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณห้อง ยกเว้นหากจำเป็น จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบนำพาเข้าไป สำหรับประตูเข้าออกได้ล๊อคประตูทุกครั้งและติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบและจำกัดทางเข้าออกในช่วงนอกเวลาราชการ

 

กระบวนการสำคัญ

สิ่งที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

1.วางแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

$1·                     ข้อมูล สารสนเทศมีคุณภาพสามารถมานำใช้ในการบริหาร บริการ และพัฒนาคุณภาพได้

$1·                     ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

ร้อยละความสำเสร็จของ การดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายตามแผนร้อยละของสถานีอนามัยใช้โปรแกรม jhcis

2.กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลฟากท่าทั้งทางด้านHardware Software People wareเพื่อให้มีทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

1· ระบบ IT ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการในหน่วยงาน

2·  Hardware software มีมาตรฐาน

ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานพัฒนา
Software ตามแผน

3.วางแผนการพัฒนาทักษะด้านไอทีของบุคลากรของโรงพยาบาลทั้งผู้บริหารจัดการ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้อุปกรณ์สารสนเทศ

1·บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ร้อยละของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายผ่านการ
อบรมทักษะความรู้ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด

4.วางแผนรองรับภัยพิบัติระบบสารสนเทศล่ม แนวทางการแก้ไขปัญหา

1·  มีแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหากรณีระบบเครือข่ายล่ม

 


กระบวนการสำคัญ

สิ่งที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดที่สำคัญ

5. กำหนดนโยบายการบริหารเวชระเบียน พัฒนาคุณภาพ ประเมิน ทบทวน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

1· การลงบันทึกข้อมูลในเวชระเบียนมีความสมบูรณ์

1· เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพ

1·มีข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องประเมินผลคุณภาพการรักษาได้

อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน

6. การรักษาความปลอดภัย ความลับ และการสำรองข้อมูล

1·ข้อมูลมีความปลอดภัย และมีระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

 

7. บริการข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่ข้อมูลทางเวปไซด์ของโรงพยาบาล

   


4. ผลงานและความภาคภูมิใจในปี 2558

1.จัดทำ Datacenter โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลและ รพ.สต.ทุกแห่ง ทำให้สามารถตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลการเข้ารับบริการของสถานบริการแต่ละแห่งในเขตอำเภอฟากท่าได้

2. พัฒนา ระบบงานเทคโนโลยี  เพื่อใช้ในงานของโรงพยาบาล

1.โปรแกรม พิมพ์เช็ค

2.โปรแกรม เยี่ยมบ้าน/รายงาน

3. โปรแกรม บริหารความเสี่ยง (Risk Management)

3. พัฒนาการลงบันทึก การตรวจสอบข้อมูล ทำให้ข้อมูล 43 จากการประมวลผลของ สปสช. มีความสมบูรณ์ร้อยละ 99.5

4. พัฒนาระบบออกหน่วยบริการคลินิกพิเศษที่ รพ.สต. โดยมีระบบบันทึกข้อมูลที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของการลงบันทึกข้อมูล

5.แผนพัฒนาต่อเนื่อง

1.พัฒนาระบบ Datacenter โดยใช้โปรแกรม HDC ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริการผ่านโปรแกรม HOSxP และ JHCIS รวมถึงการจัดทำระบบรายงานต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

2. พัฒนาระบบโปรแกรมตามความต้องการของหน่วยงาน ดังนี้

1.  โปรแกรมซ่อมบำรุง

2. โปรแกรมพัฒนาบุคลากร (MIS)

3.ฝึกอบรมบุคลากรในการใช้ ให้ได้ตามแผนพัฒนา ICT Standard skill

4.ปรับเปลี่ยน Software ที่ใช้งานให้เป็น Free Software และ Softwareที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

5. พัฒนาระบบ Internet โดยแยกออกจากระบบงานปกติ และให้ครอบคลุมการใช้งานในส่วนของโรงพยาบาลและบ้านพัก

6.พัฒนาการ Web blogs เพื่อเผยแพร่ผลงานสำหรับทีมประสานและหน่วยงาน

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์