คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก Patient Care Team PCT

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลฟากท่า

แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลและข่าวสารของโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำ โรงพยาบาลฟากท่า

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมประสานงานคุณภาพในโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนากำลังคน HRD and HRM

แต่งตั้งคณะกรรมการป้อกันและควบคุมการติดเชื้อ ICC

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ HA โรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด PCT คณะกรรมการระบบยา MMS และคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU Hospital

แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ CRC

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน Medical Record Audit

แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศประจำหน่วยงาน

แบ่งโครงสร้างหน่วยงานใหม่ พร้อมมอบหมายงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน

คณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ยในโรงพยาบาลฟากท่า

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน ทีมสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ Infection Control Committee ICC

 

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์