กลุ่มงานประกันสุขภาพ

รายละเอียด

 

ทำเนียบบุคลากร

  

วิสัยทัศน์

  • ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ มุ่งมั่นในมาตรฐาน บริการพิทักษ์สิทธิ์ ผูกมิตรประชาชน

  

พันธกิจ

  • พันธกิจที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่ดี
  • พันธกิจที่ 2 : ส่งเสริมให้ประชาชน เข้าถึงบริการที่ดีมีคุณภาพ
  • พันธกิจที่ 3 : ให้การคุ้มครองพิทัพษ์สิทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการอย่างเป็นธรรม

 

 ข้อมูลการติดต่อ

  • หมายเลขโทรศัพท์ 055-489339 ต่อ 119
  • กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โรงพยาบาลฟากท่า

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์