นโยบายส่งเสริมสุขภาพ

รายละเอียด

นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ

                1.บุคลากรของโรงพยาบาลฟากท่าทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้การสนับสนุนของโรงพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีและทำงานอย่างมีความสุข

          2.โรงพยาบาลฟากท่าจะจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย น่าอยู่และเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ

          3.โรงพยาบาลฟากท่าจะจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เข้ากับทุกกิจกรรมบริการของโรงพยาบาล บนมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

          4.โรงพยาบาลฟากท่าจะส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์