วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง

รายละเอียด

วิสัยทัศน์ (vision): โรงพยาบาลฟากท่าจะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพของชุมชน (ภายในปี 2560 – 2564)

พันธกิจ (mission) :

1. ให้บริการด้านการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูที่ได้มาตรฐาน

2. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการระดับปฐมภูมิให้ได้มาตรฐาน

3. พัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

4. บริหารจัดการโรงพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมให้องค์กรมีการวิจัยและพัฒนานวตกรรมในการบริการ

ค่านิยม (values) : MOPH

ค่านิยมโรงพยาบาล

ความหมาย

ประเด็นสำคัญ

เทียบค่านิยมของ HA

M:Mastery

เป็นนายตนเอง

- หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ

-มีคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง

-Ethical& Professionnal Practice

-Individual Commitment

- Evidence-based Approach

-Learning

-Team Work

-Management by Fact

Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่

-สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

-Creativity & Innovation

-Continuous Process Improvement

-Management by Fact

People Centered

ใส่ใจประชาชน

-ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน

-Patient and Customer Focus

-Focus on Health     - Focus on Results

-Community Responsibility

Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

-มีมารยาท มีสัมมาคารวะ

มีน้ำใจ  

-Ethical& Professionnal Practice

     เข็มมุ่ง ปี 2561

1. สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญตามบริบทของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

2.1 โรคเบาหวาน

     1) ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

     2) เพิ่มอัตราการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

2.2 โรคความดันโลหิตสูง

     1) ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่

     2) เพิ่มอัตราการควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี

2.3 โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

     1) เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

2.4 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute MI)

     1) ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI)

2.5 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยาว (Long Term Care : LTC)

     1) เพิ่มอัตราของ Healthy Aging จากปี 2560

     2) ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง (กลุ่ม 3)

             3. พัฒนาคุณภาพบริการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
             4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล    

     เข็มมุ่ง ปี 2562

1. สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร

2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญตามบริบทของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐาน ดังนี้

2.1 โรคเบาหวาน

     1) ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่

     2) เพิ่มอัตราการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี

2.2 โรคความดันโลหิตสูง

     1) ลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่

     2) เพิ่มอัตราการควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี

2.3 โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke)

     1) เพิ่มความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

2.4 ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute MI)

    1) ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (AMI)

2.5 พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยาว (Long Term Care : LTC)

    1) เพิ่มอัตราของ Healthy Aging จากปี 2560  

   2) ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียง (กลุ่ม 3)

             3. พัฒนาคุณภาพบริการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
             4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์