เนื้อหา

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลฟากท่า

นิยาม

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICTStandard)หมายถึง แนวทางกรอบกติกาและการจัดการเพื่อใช้อ้างอิงในงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลฟากท่า ทั้งทางด้านซอฟท์แวร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีเพื่อให้การใช้เทคโนโลยีในองค์กรมีทิศทางเดียวกันและตรงกับความต้องการขององค์กร ที่จะนำไปสู่การลดต้นทุนและลดระดับความซับซ้อนในการใช้งานรวมทั้งเกิดความต่อเนื่องของการใช้สารสนเทศในองค์กร ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำและใช้มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ ผู้จัดหา ผู้ดูแล ผู้บริหารจัดการและผู้ใช้อุปกรณ์สารสนเทศ โดยมีฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็นผู้รับผิดชอบปรับปรุงความทันสมัยของมาตรฐานดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.เพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการและจัดอุปกรณ์ต่างๆให้กับบุคลากรในองค์กร

2.เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีทักษะ ความสามารถไปในทิศทางเดียวกัน สามารถโยกย้ายงานหรือทำการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transfer) กันได้ง่าย

3.   เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณด้าน ICT ของโรงพยาบาลฟากท่า

กรรมการสารสนเทศได้แบ่งมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหมวดใหญ่ๆ 9 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1มาตรฐานสิทธิ์การเบิก/ยืมอุปกรณ์

หมวดที่ 2 มาตรฐานHardware   

หมวดที่ 3มาตรฐานโปรแกรมที่ติดตั้งในPC และ Notebook

หมวดที่ 4มาตรฐานe-mail ที่ใช้ในสำนักงาน

หมวดที่ 5มาตรฐานการจัดเก็บเอกสารแบบอิเลคทรอนิกส์

หมวดที่ 6มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย

หมวดที่ 7มาตรฐานเกี่ยวกับการพัฒนา Website

หมวดที่ 8มาตรฐาน Presentation Slide

หมวดที่ 9มาตรฐานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในแต่ละหมวดแบ่งเป็นรายการต่างๆซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ ระเบียบของโรงพยาบาล และเทคโนโลยีด้าน ICT ในปัจจุบัน รายการต่างๆ ที่นำเสนอในคู่มือนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ ครอบคลุมถึงรายการอื่นที่อาจมีขึ้นตามความจำเป็นขององค์กรและเทคโนโลยีในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังนั้นคณะกรรมการสารสนเทศจะดำเนินการทบทวนและปรับปรุงรายการต่างๆ เป็นระยะๆ เพื่อให้มีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์