เนื้อหา

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการสารสนเทศ

รายละเอียด

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการสารสนเทศ

โรงพยาบาลฟากท่า ปี 2557 -2559

.................

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธะกิจของโรงพยาบาล

พันธกิจ

1.                  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ

   •             เพื่อจัดบริการผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งระบบ
   •            พัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลควบคู่กับความสะดวกในการใช้ข้อมูล
   •            พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อภารกิจหลักของโรงพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยระดับทุติยภูมิและการรับส่งต่อ ผู้ป่วยจากหน่วยงานอื่นๆ
   •            พัฒนาระบบการดูแลรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ข้อมูลภายในระบบสารสนเทศให้ปลอดภัยเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นคง ถูกต้อง อย่างต่อเนื่อง และตอบสนองต่อผู้รับผลงาน

2.                  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

 •             จัดทำระบบศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานและตอบสนองต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ต่างๆของโรงพยาบาล ผ่านทางระบบ Local Area Network และ Intranet
 •       พัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการ ใช้ข้อมูลที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •             จัดให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยมีการประมวลผลเป็นระยะๆ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

3.                  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวิชาการ

 •            พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนวิชาการ ทั้งการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ การศึกษาอบรม และการเผยแพร่วิชาการ โดยสนับสนุนการค้นคว้าข้อมูลทาง internet
 •              สนับสนุนกลุ่มงาน/หน่วยงานต่างๆ ให้พัฒนาสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
 •              การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กระตุ้นให้เกิดความสนใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อการ พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
การสร้างระบบคอมพิวเตอร์  ให้มีและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในปี 2557-2559 โดยให้มีระบบต่างๆ ได้แก่
Front office

 • ระบบเวชระเบียน
 • ระบบผู้ป่วยนอก
 • ระบบผู้ป่วยใน
 • ระบบห้องปฏิบัติการ
 • ระบบรังสีวิทยา
 • ระบบธนาคารเลือด
 • ระบบห้องผ่าตัดและวิสัญญี
 • ระบบห้องคลอด
 • ระบบเภสัชกรรม
 • ระบบการเงินผู้ป่วยนอก,ใน
 • ระบบโภชนาการ
 • ระบบเวชกรรมฟื้นฟู
 • ระบบสังคมสงเคราะห์และแนะนำสิทธิ
 • ระบบทันตกรรม
 • ระบบ Admission Center and Referral
 • ระบบหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)
 • ระบบงานคลินิกพิเศษ
 • ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

 

Back office


 • ระบบจองห้องประชุม
 • ระบบจองรถยนต์
 • ระบบคลัง (Inventory)
 • คลังพัสดุ
 • คลังเวชภัณฑ์
 • คลังวัสดุชันสูตร
 • คลังวัสดุทันตกรรม
 • คลังวัสดุกายภาพบำบัด
 • คลังจ่ายกลาง
 • คลังซ่อมบำรุง
 • ระบบบัญชี
 • บัญชีแยกประเภททั่วไป
 • การบันทึกบัญชีตามหมวดเงินงบประมาณ
 • ระบบบัญชีเจ้าหนี้
 • ระบบควบคุมและติดตามหนี้สิน
 • ระบบพิมพ์เช็ค
 • ระบบงานสารบรรณ
 • ระบบเงินเดือน
 • ระบบงานการเจ้าหน้าที่
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • ระบบ Data center
 • ศูนย์ข้อมูลเอกสารคุณภาพ
 • ศูนย์ข้อมูล Multimedia 
 • พัฒนาระบบเครือข่ายและ internet-intranet
 • ให้บริการ Internet ความเร็วสูงในโรงพยาบาล และบ้านพัก
 • จัดทำ Web site ของโรงพยาบาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงพยาบาล
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
 • สื่อมัลติมีเดียช่วยสอน
   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์