กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

รายละเอียด

ทำเนียบบุลากร

 

 

วิสัยทัศน์

  • เราจะเป็นห้องปฏิบัติการคุณภาพของชุมชน

 

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบงานและการบริการด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ดีมีคุณภาพ

 

ข้อมูลการติดต่อ

  • หมายเลขโทรศัพท์ 055-489339 ต่อ 105
  • กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลฟากท่า

 

  

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์