กลุ่มงานเภสัชกรรม

รายละเอียด

ทำเนียบบุคลากร

วิสัยทัศน์

  • ให้บริการด้านเภสัชกรรมชุมชน ตามมาตรฐานวิชาชีพ  ปลอดภัย  มีคุณภาพและผู้รับบริการพึงพอใจ      

  

พันธกิจ

  • พันธกิจที่ 1 : เรามุ่งมั่นร่วมกันในการให้บริการด้านเภสัชกรรมชุมชนอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการจัดซื้อ  ควบคุมคุณภาพการให้คำปรึกษาด้านยาและสุขภาพแก่ผู้ป่วย
  • พันธกิจที่ 2 : เรามุ่งมั่นให้การคุ้มครองด้านสาธารณสุข ตามนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคของเราได้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขด้วยความมั่นใจ

 

ข้อมูลการติดต่อ

  • หมายเลขโทรศัพท์ 055-489339 ต่อ 107
  • กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลฟากท่า

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์