เอกสารเผยแพร่ ITA

รายละเอียด

king

   
    ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ ITA

     -  รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561      
      -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฟากท่าเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด 
         ผลประโยชน์ทับซ้อน
      -  คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลฟากท่า
 
     -  รายงานการประชุม ITA
      -  การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
      -  คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 การบริหารงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว
          และงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
      
-  แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
      -  หลักสูตรและคุณสมบัติของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
      -  ประกาศเจตจำนงสุตจริตในเรื่องการต่อต้านการทุจริต ของโรงพยาบาลฟากท่า


 

 

 

 

 

 

 

   
© โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์